Skoolfondsbetaling%202020.pdf page-001
School%20Fees%202020 page-001%20%281%29

BANKBESONDERHEDE

NAAM VAN REKENING
L/S JJ VAN DER MERWE, SKOOLFONDS


TIPE REKENING
TJEK

BANK
ABSA, ERMELO

TAKKODE
632 005

REKENINGNOMMER
0102 147 0429

VERWYSING
Rekeningnommer, asook leerder se
naam en van

Die skool beskik oor kaartfasiliteite en debietorder fasiliteit.

Skoolfonds 2020 JJ LAERSKOOL en
JJ PRE-PREMER

• Laerskool: R14 080 per leerling per jaar kan as volg verdeel word:
11 paaiemente (Januarie – November): R1280 per maand.
Korting vir volle betaling teen 14 Februarie 2020: R500
• Pre-Primêr: R20 625 per leerling per jaar kan as volg verdeel word
11 paaiemente (Januarie – November): R1875 per maand.
Korting vir volle betaling teen 14 Februarie 2020: R500
• Skoolgelde is betaalbaar teen die 7de van elke maand

School fees 2020 JJ LAERSKOOL and
JJ PRE-PREMER

• Laerskool: R14 080 per learner per year divided as follows:
11 payments (January – November): R1280 per month.
Discount for paying the full amount before by 14 February 2020: R500
• Pre-Primary: R20 625 per learner per year divided as follows:
11 payments (January – November): R1875 per month.
Discount for paying the full amount by 14 February 2020: R500
• School fees should be paid by the 7th of each month

BETAALWYSES
U WORD DAARAAN HERINNER DAT DIE SKOOL OOR KAARTFASILITEITE BESKIK. U IS WELKOM OM VAN DIE BEGROTINGSFASILITEIT OP U KREDIETKAART GEBRUIK TE MAAK.

U KAN OOK MET DIE FINANSIëLE KANTOOR REëL OM U SKOOLGELDE PER DEBIETORDER TE BETAAL.

UITSTAANDE REKENINGE
Die beheerliggaam gaan van die veronderstelling uit dat skoolgeld vooruit betaalbaar is. Rekeninge word maandeliks/kwartaalliks (afhangend van u betaalwyse) uitgestuur. Indien rekeninge na ‘n maand nie vereffen is nie, word ‘n aanmaningsbrief vanaf die skool uitgestuur. Indien ‘n rekening op kwartaaleinde nog nie vereffen is nie, en die ouer nie bevredigende skriftelike reëlings met die skool se Finansiële Bestuurder getref het nie, sal die uitstaande rekening ongelukkig sonder verdere kennisgewing aan ‘n invorderingsprokureur oorhandig word.

AANSOEK OM VRYSTELLING
VAN BETALING VAN SKOOLGELD
Regulasies maak dit vir ouers/voogde moontlik om op grond van werklike behoeftigheid aansoek om vrystelling of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld te doen. Hierdie aansoekvorms is ook by die Finansiële kantoor beskikbaar. Voltooide aansoekvorms vir vrystelling van skoolgeld moet voor of op 14 Februarie by bogenoemde persoon ingehandig word. Afsprake sal met aansoekers gereël word ná inhandiging van aansoekvorms.

Indien u van Internetbetalings gebruik maak, gebruik asseblief u kind se NAAM EN VAN asook REKENINGNOMMER. Maak seker dat u die korrekte rekeningnommer gebruik.

Copyright © 2020  LAERSKOOL JJ VAN DER MERWE