embleem

JJ KULTUUR

“Alleen die beste” beskryf JJ se kultuur. Geleenthede word geskep om elkeleerdertebemagtig met selfvertroue, inisiatiefen trots. Die juniors neem deelaan JJ rakkers, waardaargesingengedans word enwaar die leerderssommerbaiepret het. Hulle neem ookdeelaan die ATKV - redenaarkompetisie.

Ons senior koor (Gr 4- 7) behaalgrootsukses by Eistedfodden neem in 2018 ookdeelaan die “Sing in Harmonie” tv program. Op-i-planke is onsdramagroep wat jaarliksgekeur word om in die TswaneKuntesfees in die PretoriaseStaatsteaterdeelte neem. Ons ATKV Redenaars is van hoogstaandegehalte… enasofditniegenoeg is nie, is daarMonoloë, wêreldkennisolimpiade, kultuuraandeenskoolrevue. Dit is ‘n lekkerte om deelte wees van die kultuuraktiwiteiteen JJ se kultuurbesonderstemaak.

Copyright © 2020  LAERSKOOL JJ VAN DER MERWE