Slaagvereistes

 

PROMOTION REQUIREMENTS FOR GR 4-6

 

A.  Level 4 (50%) in Home Language

B.  Level 3 (40%) in First Additional Language

C.  Level 3 (40%) in Mathematics

D.  Level 3 (40%) in any other two subjects

 

This implies that a learner must achieve 40% in all the subjects, except Home Language (50%) to pass.

 

Pass level for Home Language is 50%

 

The promotion mark (end of the year mark) is compiled as follows: Year mark: 75% of promotion mark + Final Exam: 25%

 

SLAAVEREISTES VIR GR 4-6

 

A.  Vlak 4 (50%) in Huistaal

B.  VLak 3 (40%) in Eerste Addisionele Taal

C.  Vlak 3 (40%) in Wiskunde

D.  Vlak 3 (40%) in enige twee ander vakke

 

Dit bring mee dat ‘n leerder 40% vir al die vakke moet behaal om te slaag, behalwe Huistaal.  Slaagvereiste vir Huistaal is 50%.

 

Die promosiepunt (Punt aan die einde van die jaar) word soos volg bereken: Jaarpunt – 75% + Finale Eksamen – 25%

 

GRAAD 7-9 : SLAAGVEREISTES VIR LEERAREAS

 

Huistaal: Vlak 4 (50%)

Eerste Addisionle Taal: Vlak 3 (40%)

Wiskunde: Vlak 3 (40%)

Vlak 3 (40%) in DRIE ander vakke

Vlak 2 (30%) in enige 2 vakke

 

Die promosie aan die einde van die jaar word bepaal deur ‘n kombinasie van die skool-gebaseerde assessering (Jaarpunt) 40% en die finale eksamen 60%