BANKBESONDERHEDE

 

NAAM VAN REKENING

L/S JJ VAN DER MERWE, SKOOLFONDS

 

TIPE REKENING

TJEK

 

BANK

ABSA, ERMELO

 

TAKKODE

632 005

 

REKENINGNOMMER

0102 147 0429

 

VERWYSING

Rekeningnommer, asook leerder se

naam en van

 

Die skool beskik oor kaartfasiliteite en debietorder fasiliteit.

Skoolfonds 2019 JJ LAERSKOOL

Die skoolfonds vir 2019 beloop

R12 650 per leerling.

Betaling geskied oor 11 maande, vanaf Januarie tot November 2018.

Eerste paaiement wat in Januarie betaalbaar is, is R1 800 per leerling, daarna in 'n verder 10 paaiemente van R1085 van Februarie tot November betaal.

 

Skoolfonds 2019 JJ PRE-PREMER

Die skoolfonds vir 2019 beloop

R18 800 per leerling.

Betaling geskied oor 11 maande, vanaf Januarie tot November 2018.

Eerste paaiement wat in Januarie betaalbaar is, is R1800 per leerling, daarna in 'n verder 10 paaiemente van R1700 van Februarie tot November betaal.

 

BETAALWYSES

U WORD DAARAAN HERINNER DAT DIE SKOOL OOR KAARTFASILITEITE BESKIK.  U IS WELKOM OM VAN DIE BEGROTINGSFASILITEIT OP U KREDIETKAART GEBRUIK TE MAAK.

 

U KAN OOK MET DIE FINANSIëLE KANTOOR REëL OM U SKOOLGELDE PER DEBIETORDER TE BETAAL.

 

JAARLIKS

Betaling moet asseblief voor/op 15 Januarie geskied. Korting van R500 per leerling word toegestaan aan betalers wat eenmalig vir die jaar betaalbaar. Dit is vir die laerskool en prepremer. Dis is slegs as die volle balans betaal word op of voor 15 Januarie

 

MAANDELIKS

Betalings moet geskied voor of op die 15de dag van die daaropvolgende maand (byvoorbeeld: Maart se paaiement is voor of op 15 Maart betaalbaar).

 

UITSTAANDE REKENINGE

Die beheerliggaam gaan van die veronderstelling uit dat skoolgeld vooruit betaalbaar is. Rekeninge word maandeliks/kwartaalliks (afhangend van u betaalwyse) uitgestuur. Indien rekeninge na ‘n maand nie vereffen is nie, word ‘n aanmaningsbrief vanaf die skool uitgestuur. Indien ‘n rekening op kwartaaleinde nog nie vereffen is nie, en die ouer nie bevredigende skriftelike reëlings met die skool se Finansiële Bestuurder getref het nie, sal die uitstaande rekening ongelukkig sonder verdere kennisgewing aan ‘n invorderingsprokureur oorhandig word.

 

AANSOEK OM VRYSTELLING

VAN BETALING VAN SKOOLGELD

Regulasies maak dit vir ouers/voogde moontlik om op grond van werklike behoeftigheid aansoek om vrystelling of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld te doen. Hierdie aansoekvorms is ook by die Finansiële kantoor beskikbaar. Voltooide aansoekvorms vir vrystelling van skoolgeld moet voor of op 14 Februarie by bogenoemde persoon ingehandig word. Afsprake sal met aansoekers gereël word ná inhandiging van aansoekvorms.

 

Indien u van Internetbetalings gebruik maak, gebruik asseblief u kind se NAAM EN VAN asook REKENINGNOMMER.  Maak seker dat u die korrekte rekeningnommer gebruik.