Leiers/Leierstelsel

Leier-voogde: Mev Retha Jacobsz en Mnr Jaco de Wet

 

Stelsel vir die Verkiesing van Leiers

Die verkiesing van leiers sal vanaf 2015 gedurende die laaste kwartaal van elke jaar geskied.

Die nuwe leiers vir die volgende jaar sal tydens die Gr 6-prysuitdeling aangekondig word.

Elke Gr 7-leerder het die geleentheid om ‘n keuse uit te oefen in welke Diensraad hy/sy wil dien.

 

Die Diensrade word deur ‘n komitee, bestaande uit die Voogdekomitee, DPO en die Hoof saamgestel.  Dit kan gebeur dat die leerders nie op die Diensraad van sy/haar keuse is nie.

 

Die Voogdekomitee kan die leerder op ‘n ander Diensraad plaas, wat dalk nie eers een van sy/haar vier keuses is nie. Logistieke is deels hiervoor te blameer. Party diensrade bestaan uit 6 leerders en ander uit 20. Die komitee moet toesien dat die Diensrade heterogeen ingedeel word.

 

 Elke Diensraad kry ‘n voog wat gereelde vergaderings moet hou, waartydens leierontwikkeling, vergaderingprosedures, probleme en ander vrae bespreek sal word.

Die leerders op elke Diensraad kies self hul voorsitter, seun en dogter, wat hul Diensraad vir hul dienstydperk sal lei.

 

In wese moet hierdie twee leerders hul groepie se belange, tydens die weeklikse vergadering, onder die aandag van die DPO of personeellid verantwoordelik vir die Diensraad bring.

 

Aan die einde van elke kwartaal word die hele Diensraad ontbind en gaan die leerders weer die hele proses herhaal om nuwe Diensrade te kies.  Hulle kry weer kans om aan te dui op welke Diensraad hulle graag wil wees, die Voogde komitee hanteer weer die plasing en die leerders kies weer hul groepleiers in die Diensraad.

 

Dit kan gebeur dat dieselfde leerders as groepleiers verkies word of dat ‘n totaal nuwe groep leerders verkies word – dit is die leerders se voorreg om hul maats te kies om hulle te lei.

Leerders kan geskors word uit die groep indien hy/sy nie sy/haar verantwoordelikheid nakom nie. In so ‘n geval kom hy/sy nie in aanmerking om op die leerlingraad verkies te word nie.

 

Na verstryking van elke groep se termyn, word ‘n kortlys tot ‘n maksimum van 40 seuns en 40 dogters opgestel na aanleiding van personeel se waarneming en leier-identifisering.

Die 2 leiervoogde, voogde van groepe, sowel as die graad 7-personeel is verantwoordelik vir die opstel van die kortlyste na elke groep se dienstydperk.

 

Kortlyste word vir goedkeuring aan die hoof en Bestuurspan voorgelê.

‘n Finale kortlys van 35 seuns en 35 dogters word opgestel aan die einde van die 2’e kwartaal deur die Bestuurspan, leiervoogde en gr 7-personeel.

 

Graad 7-leerlinge kies dan 25 seuns en 25 dogters.

Die Gr 7-leerders wat verkies is tot die finale kortlys word genooi na ‘n leieridentifiseringskamp vroeg in die 3’e kwartaal wat gedurende skooltyd sal geskied.  Gedurende die kamp sal leierontwikkeling en identifisering plaasvind.

 

Na afloop van die kamp kies die Gr 7-leerlinge wat op die finale kortlys was, 15 seuns en 15 dogters.  Die 30 leerlinge sal die leerlingraad vorm.

 

Die hoofleiers word op die volgende wyse verkies:

 Die 30 verkose leerlingraadslede stem dan vir die hoofleiers.

Elkeen het ‘n stem vir ‘n dogter en een vir ‘n seun.

Die Gr 7-Personeel, leiervoogde en Skoolbestuurspan (‘n totaal van 10 Personeellede) stem ook op dieselfde wyse vir die hoofleiers.

Die hoofleiers word aangekondig nadat al die stemme in berekening gebring is.

 

 Indien daar ‘n staking van stemme is, berus die beslissende stem by die bestuurspan.

 

Die Diensrade waarop die graad 7-leerders kan dien is

 

Sindelikheidsraad

Verantwoordelik vir kleedkamers.

Netheid.

Dissipline tydens pouses.

Rapporteer probleme by voog.

Diensrooster moet opgestel word.

Doen ook diens tydens sportgeleenthede.

 

Skolierpatrollie

Oefen slegs kontrole uit oor Gr 6-leerders.

Doen diens in oggende en in middae.

Doen ook diens tydens sportgeleenthede.

Diensrooster moet opgestel word.

Bestaan uit 8 lede.

 

Verversings

Hulp tydens sport- en kultuurgeleenthede met die bedien van verversings.

Voorbereiding van verversings.

Bestaan uit 8 lede.

 

Eerstehulp

Verleen “eerstehulp” aan leerders.

Kry basiese opleiding in skraapwonde, insekbyte, ens.

Moet leerders met ligte wonde kalmeer, wonde ontsmet met handskoene.

In ernstige gevalle moet hulle die verantwoordelike persoon ontbied.

Moet tydens sportgeleenthede ook behulpsaam wees.

Bestaan uit 8 lede.

 

Kultuur

Help met die voorbereiding van die saal/personeelkamer vir debat, redenaars of enige kultuur geleentheid.

Help met die regskuif van meubels en opruiming na ‘n kultuur byeenkoms.

Lewer diens waar die koor optree.

Hulp tydens prysuitdeling.

Bestaan uit 10 lede.

 

Biblioteek

Netheid van mediasentrum.

Toonbankdiens vir uitneem en inhandiging van boeke.

Rakdiens – wegpak en netheid van rakke.

Onttrek van gehawende boeke vanaf rakke.

Bestaan uit 12 lede.

 

Vredemakers

Moet op terrein met onderhandelinge poog om konflik te ontlont.

Hantering van konflik.

Toesien dat leerders nie mekaar afknou of boelie nie.

Toesien dat leerders op regte plekke speel tydens pouses.

Rapporteer leerders wat hartseer of alleen is tydens pouses aan voog.

Ernstige probleme moet aan die DPO gerapporteer word.

Blomme tydens saalopening, daarna in hoof se kantoor plaas.

Bestaan uit 12 lede.

 

Terrein

Instandhouding en netheid van terrein.

Enige gebreke of probleme moet aan voog gerapporteer word.

Help met die skuif van voorraad.

Bestaan uit 10 lede.

 

CSV

Tree as groepleiers op tydens CSV.

Verjaardaglys van personeel.

Bestaan uit 8 lede.

 

Sport

Help by sportgeleenthede met uitpak van apparaat.

Opruim na sportgeleenthede.

Bestaan uit 14 lede.

 

Bemarking

Bemarking van alle geleenthede.

Kennisgewingborde.

Plakkate word Maandae voor skool opgesit en Vrydae na skool afgehaal.

Borde by trappe, kantoor en grade.

Rooster moet in groep uitgewerk word.

Bestaan uit 10 lede.

 

Dissipline

Dissipline by aantreeblok.

Beweeg tussen leerders.

Kry leerders na pouses so vinnig moontlik by klasse.

Seuns doen diens by seniors, dogters by juniors.

Vlaghysing tydens saalopening.

Bestaan uit 20 lede.

 

Snoepie

Toesig voor snoepie tydens verkope.

Help met dra van voorraad.

Help met verkope wanneer benodig.

Bestaan uit 8 lede.