Ons skep met ons verstand. Ons dien met ons hart. Ons vervul met entoesiasme!

Ons is 'n opvoedkundige inrigting by uitstek!

 

waar God Drie-enig, erken en gedien word,

waar die kind eerste gestel word,

waar leerders in ‘n ontspanne, geborge atmosfeer begelei word om tot hulle volle potensiaal op   akademiese-, kulturele- en sportgebied te ontwikkel.

waar kinders ten volle toegerus word om hulle Hoërskoolloopbaan en toekoms met hoop en  verwagting tegemoet te gaan.

waar verantwoordelikheid en selfdissipline hoekstene van die opvoeding is,

waar respek as ‘n lewenswysheid aangeleer word,

waar die opvoeders – fasiliteerders – in ‘n positiewe en geborge milieu entoesiasties funksioneer om die eise van die toekoms suksesvol te bestuur,

waar die geboue en terrein met trots en oorgawe in stand gehou en verfraai word,

waar opvoeders, ouers en die gemeenskap saam ‘n gedugte eenheid vorm, om die skool se ideale suksesvol en met entoesiasme te verwesenlik.

 

 

 

Kalender

Calender 2019

Skoolfonds

School fees 2019

JeeJee nuus

JeeJee news 2019

Klere winkel Clothing shop

Belangrike Vorms

Important Forms